marketing1@picasonaturals.com 0-2739-6380

เครื่องสำอางที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่ผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่

การผลิตจำนวนมากจะอยู่ภายใต้คุณภาพ ควบคุมโดยโปรแกรมล่าสุด

ทุกขั้นตอนการผลิตแบบบูรณาการ

Mixing
   ความสามารถในการผลิตของครีม 85,000 กิโลกรัม / เดือน
   ความสามารถในการผลิตของแป้ง 4,000 กิโลกรัม / เดือน
Filling
  ความสามารถในการบรรจุหลอด 400,000 ชิ้น / เดือน
  ความสามารถในการบรรจุแป้ง 150,000 ชิ้น / เดือน
  ความสามารถในการบรรจุลิปและลูกกลิ้ง 150,000 ชิ้น / เดือน

 

News & Event

ข่าว 1
Our customer win the 3rd prize of Rice Innovation Awards 2011. With our cooperation between Thai Products Innovation and Picaso group, Talc-free 2 way powder was launched, Oryze Natural 2 way powder Jasmine Rice. TH

Copyright : 2015 Picasonaturals.com