marketing1@picasonaturals.com 0-2739-6380

          บริษัทพิคาโซ่ฯ เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ที่มีสูตรและเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เราเลือกสารประกอบธรรมชาติใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เรากังวลในเรื่องคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาจนการวางแผนการผลิต ก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 80 ปี
         

picasonaturals picasonaturals picasonaturals

News & Event

ข่าว 1
Our customer win the 3rd prize of Rice Innovation Awards 2011. With our cooperation between Thai Products Innovation and Picaso group, Talc-free 2 way powder was launched, Oryze Natural 2 way powder Jasmine Rice. TH

Copyright : 2015 Picasonaturals.com